شیعری باران

به ناوی یه زدانی پاک 
.
.
هاورییانی ئازیز سلاوتان لی بیت؟ ده مه وی  هه ندی  له شیعره کانی خوم لیره یا دابنیم هیوام  وایه رای خوتان  له باره یان دا بنوسن....

باران
شایه د     له ئیشتیای چه ترو  چه کمه ی منال     ئیستاش باران هه یه

مه رگ     سه راوژیر  له  ئاسمان  بو  زه وی

هاتنی باران

ده ردیکی گه وره یه     ئاسمان  ده گریی

جاده  تیراو  له  باران

من  خووساوی  گریان     چاوه روانی توم 

تینووی  دیداری  دووباره        چاوه روانی  چاوه روانیم ده که ی؟

ماندووتر   له وه مه  چاوه کانم    بیهووده بباری!

توزی له سه ر خو دیم

نه م ...نه م...نه م ...

تامی  دلوپه کانی باران

تامی فرمیسکه کانی تو         ماندوو له  ریگا

به  دوو پیی بچووک    له ژیر   باران   ئه روا

باران

وه کوو نه سیم

ئارام  و  بی ده نگ

ده ست  به سه ر  ته نیا ییه کانم  ده کیشی!

باران    که   ده باری    چه تریکم    ناوی

شایه د    که    ئاشق تر    بم

2708.05.12 کازم  

/ 0 نظر / 83 بازدید