نیشانه

خوزگه   ریگاکه ت نیشان  کردبایه؟....

تا  ئه وه نده  له شوین  جی پیکانت  نه گه رابام            و

توانیبام  یه کی  له جی  پیکانت بدوزمه وه

بو ئه وه ی  گله که ی  بو میوانی  چاوه کانم  به رم        و

هه ر به یانیه ک

له جیات   کل  به سه ر  چاوه کانما   بیکیشم                    و

چاوه کانم   پر   نوور   بکه م

ئه ی   گوولی   من؟ . . .

گووله کانی   نیرگس بونی  تویان لی دی                         و

ئه ستیره کان و    خور   و   مانگیش  . .  . .. . .

له به ر   هه بوونی    تو   ده دره وشینه وه!

دلی   عاشقی من                       وه کوو؟...

گووله به روژه یه کی    سه ر لی شیواو

به   دوایانا ده گه ری

تا   به لکوو

نیشانی    له   تو   بدوزیته وه

                                                                      کازم خزری(ئاواره)2708.05.13 

                                        

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید